SCIWeb patrocinada per:
Miltenyi Biotec
La Societat

Estatuts

DENOMINACIÓ
Article 1er.

 1. L’associació es denomina “Societat Catalana d’Immunologia”
 2. Aquesta entitat, que regula les seves activitats d'acord amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del lIibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació, i els seus estatuts.
 3. La Societat Catalana d’Immunologia és una branca especialitzada, per raó de la disciplina científica en la que desenvolupa la seva activitat, de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears (”L’ACADÈMIA”).
 4. La durada de la societat serà indefinida.

OBJECTIUS
Article 2on.

 1. La Societat Catalana d’Immunologia, que no té finalitat lucrativa, té com a objectius:
  1. Agrupar tots els especialistes llicenciats o diplomats universitaris que tinguin interès o vinculació amb l’especialitat d’Immunologia, que ho sol·licitin i que siguin admesos.
  2. Contribuir al millorament científic dels seus associats.
  3. Promoure el desenvolupament de la seva especialitat.
  4. Assessorar els organismes públics i societats privades en matèria de la seva especialitat.
  5. Establir els mitjans per a l’ampliació d’estudis de l’especialitat.
  6. Col·laborar amb les universitats en un desenvolupament científic i tècnic.
  7. Fomentar la col·laboració amb altres Societats estatals i internacionals.
  8. Transmetre a la societat i el públic en general la importància de la Immunologia en la promoció i preservació de la salut i l’avenç del coneixement biomèdic en general.
 2. Per portar a terme aquests objectius, la Societat Catalana d’Immunologia assumirà la representació i l’adhesió en conjunt dels seus membres a les societats germanes d’àmbit funcional estatal i internacional. A més impulsarà l’establiment de relacions amb les associacions i entitats que es desenvolupen en aspectes o camps a on la Immunologia té un paper rellevant.
Article 3er.
 1. Poden ésser admesos a la Societat Catalana d’Immunologia les persones que reuneixin els requisits previstos en l’article 31 d’aquests Estatuts.
  S’admetran com a socis potencials de la Societat Catalana d’Immunologia tots els tipus de socis contemplats en els estatuts de “L’ACADÈMIA” (numeraris, corresponents, adjunts, agregats, adherits, ...).
 2. La comprovació dels requisits i circumstàncies requerits la farà la Junta Directiva de l’associació.

 

Accés al document complert dels estatuts de la Societat Catalana d'Immunologia pdf(2 MB)

 

Societat Catalana d'Immunologia | c/ Major de Can Caralleu, 1-7 - 08017 Barcelona | Tel. 93 203 10 50 | Avís Legal